- - ‎สำเนา ‎- -‎
 
 
คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์‎
 
 
ที่   ‎0481  ‎/ ‎2560‎
 
 
เรื่อง    แต่งตั้งกรรมการคุมสอบ ไล่   ประจำภาคการศึกษาที่ ‎1  ‎ปีการศึกษา ‎2560‎
 
  
 
          เพื่อให้การสอบ  ไล่  ประจำภาคการศึกษาที่ ‎1‎ ปีการศึกษา ‎2560‎  ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย  ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ‎
40‎  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  พ‎.‎ศ‎. ‎2551‎   ประกอบด้วยข้อ ‎6‎ และข้อ ‎23‎ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยชื่อตำแหน่ง ‎
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง วาระการดำรงตำแหน่ง การพ้นจากตำแหน่ง และอำนาจหน้าที่ของรองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี หัวหน้าส่วนงาน รองหัว‎
หน้าส่วนงาน และตำแหน่งบริหารอื่นในส่วนงานวิชาการและส่วนงานอื่น พ‎.‎ศ‎.‎2554‎ ขอแต่งตั้งบุคคลผู้มีรายชื่อต่อไปนี้ เป็นกรรมการคุมสอบตามวัน ‎
- ‎เวลา และสถานที่ ดังปรากฎในตาราง และให้นักศึกษาทุกคนปฏิบัติดังนี้‎
          1‎.  ‎ให้นักศึกษาแต่งกายเข้าห้องสอบตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการสอบ พ‎.‎ศ‎.‎2554‎
          2‎.  ‎ห้ามนักศึกษาเข้าห้องสอบหลังจากเริ่มสอบไปแล้ว ‎15‎ นาที และห้ามนักศึกษาออกจากห้องสอบภายใน ‎30‎ นาที หลังจากเริ่มสอบ‎
          3‎.  ‎กรณีที่มีการทุจริตในการสอบ จะมีการลงโทษตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยวินัยและการดำเนินการทางวินัย นักศึกษา ‎
พ‎.‎ศ‎.‎2553‎ ดังนี้‎
               ก‎.‎พักการศึกษามีกำหนดตั้งแต่หนึ่งภาคการศึกษาถึงสี่ภาคการศึกษา หรือระงับการเสนอชื่อให้สำเร็จการศึกษามีกำหนดตั้งแต่หนึ่ง‎
ภาคการศึกษาถึงสี่ภาคการศึกษา ในกรณีที่ไม่สามารถพักการศึกษาได้ และให้ลำดับขั้น ‎F ‎ในกระบวนวิชานั้นพร้อมการทำงานบริการสังคมหรือ‎
สาธารณะประโยชน์ด้วย‎
               ข‎.‎ลบชื่อออกจากการเป็นนักศึกษา‎
          4‎.  ‎ให้นักศึกษาปิดเครื่องมือสื่อสาร ทุกชนิด‎
 
 
กรรมการคุมสอบ  ‎
 
 
สังกัดคณะ‎/‎ภาควิชา‎
 
 
 
No‎.‎
 
วัน‎
 
เวลา‎
 
ห้องสอบ‎
กระบวนวิชา ‎/ ‎ตอน‎
 
 
 1
 
จันทร์
 
27 พ.ย. 60
 
08.00-11.00
 
HB 7306
 
001202/006 000, 001202/009 000, 001202/802 000
 
  
 
 2
 
จันทร์
 
27 พ.ย. 60
 
08.00-11.00
 
HB 7402
 
001102/022 000, 001102/801 000
 
  
 
 3
 
จันทร์
 
27 พ.ย. 60
 
12.00-15.00
 
RB 5401
 
001101/085 000, 001101/100 000, 001101/113 000
 
  
 
 4
 
อังคาร
 
28 พ.ย. 60
 
08.00-11.00
 
HB 7305
 
001318/002 000, 001318/004 000, 001318/007 000
 
  
 
 5
 
พุธ
 
29 พ.ย. 60
 
12.00-15.00
 
HB 7304
 
002101/001 000, 002101/002 000, 002101/801 000
 
  
 
 6
 
พฤหัสบดี
 
30 พ.ย. 60
 
15.30-18.30
 
HB 7401
 
050111/001 000, 050111/801 000
 
  
 
 
          ทั้งนี้ ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามประกาศคณะมนุษยศาสตร์ ลงวันที่ ‎3‎ กันยายน พ‎.‎ศ‎. ‎2556‎ เรื่อง วิธีปฏิบัติหน้าที่‎
 ในการคุมสอบ โดยเคร่งครัด‎
 
                    สั่ง  ณ  วันที่     ‎1‎     พฤศจิกายน    พ‎.‎ศ‎.  ‎2560‎
 
 
(‎ลงนาม‎) ‎ขนิษฐกัญญา วินิจฉัยกุล‎
( ‎อาจารย์ขนิษฐกัญญา วินิจฉัยกุล ‎)‎
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ ‎
ปฏิบัติการแทนคณบดีคณะมนุษยศาสตร์‎
 
  
 
 
กรณีมีปัญหาในการคุมสอบ กรุณาติดต่อ‎
งานบริการการศึกษา โทร‎. ‎0‎-‎5394‎-‎3215‎, ‎43220‎, ‎43274‎
หน่วยประสานงาน อาคาร ‎RB ‎โทร‎. ‎0‎-‎5394‎-‎8953‎